• 9168 - 7625 (21) 98+
  • info@narin.co
Unido
You are here: Home \ محصولات \ Unido

سازمان ملل متحد بخش توسعه های صنعتی به دنبال ساختن مسیری بود که بتواند فرش های بافته شده در ایران را بدون واسطه به دست خریدار برساند به طوری که حق بافنده ایرانی ضایع نشده و واسطه های اضافی از سیستم حذف شوند.

unido-min

سازمان ملل یونیدو با همکاری با شرکت نارین، پلتفرم تجاری طراحی کرد که تمام واسطه ها حذف شدند و حق بافنده ها به طور کامل پرداخت می شد. همچنین با این پلتفرم محیطی به وجود می آید که بافنده ها بتوانند با هم رقابت کنند.

این پروژه در سال 2018 پیاده سازی می شود.